Špičková kvalita tepelných čerpadel PZP

Společnost PZP HEATING a.s. si uvědomuje důležitost kvality výrobků, spokojenosti zákazníků i environmentálních otázek na prosperitu firmy. Z tohoto důvodu se rozhodla zavést systémy managementu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a nově ISO 50001:2011 a důsledně dodržovat doporučení z nich vyplývající.
 
Certifikace systémů managementu kvality dle ISO 9001:2008
 
Úspěšné společnosti dodávají kvalitní výrobky. Kvalitní musí být vše – firemní procesy, poskytované služby i nabízené výrobky.
Certifikací podle ISO 9001 sdělujeme, jak je pro nás kvalita důležitá. Potvrzujeme, že kvalitu a spokojenost zákazníků bereme vážně a prokazujeme, že naše podnikání je založeno na progresivní strategii.
 
Systém environmentálního managementu ISO 14001:2004
 
Systém řízení životního prostředí znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím začleňujeme péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i do běžného provozu.
 
Přístup spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně nastaveného systému environmentálního managementu, který je součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků environmentálního chování firmy. Má-li v současné době firma obstát v tvrdém konkurenčním prostředí, musí do své podnikatelské strategie zahrnout rovněž otázky ochrany životního prostředí.
 
Výsledkem zavedení systému je příspěvek k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě firmy a k postupnému snižování negativních dopadů, vyplývajících z činnosti firmy, jejich výrobků nebo služeb na životní prostředí, dále pak zavedení pořádku, dosažení úplného souladu s právními požadavky, posílení vztahů s veřejností a veřejnou správou, finanční přínos (redukce provozních nákladů, úspora energií, surovin a dalších zdrojů) a snížení rizika ekologických havárií, za něž nese firma odpovědnost.
 
Systémy managementu hospodaření s energií dle ISO 50001:2011
 
Nejen že tepelná čerpadla PZP vynikají svými technologickými postupy šetrnými k životnímu prostředí, ale svojí šetrnou výrobou se také podílí na snižování emisí skleníkových plynů a snižování nákladů na energii prostřednictvím managementu hospodaření s energií.
 
V PZP HEATING a.s. jsou všechny energetické procesy měřeny, zaznamenávány a sledovány. Výsledné metriky se používají pro optimalizaci procesů. Dokladem této skutečnosti je certifikace provedená švýcarským zkušebním ústavem Swiss Association for Quality and Management Systems SQS.

Související soubory

 
vyrobilo NetAction.cz