Novinky v dotačním programu Nová zelená úsporám

Nově vyhlášená kontinuální výzva v programu Nová zelená úsporám podpoří výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Ve stávajících výzvách přibyla podpora pro budování zelených střech a využívání tepla z odpadní vody.
 

1) Hlavní změny v NZÚ ve 3. výzvě pro rodinné domy

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ - rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory:
 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy (včetně vegetačních), stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo s elektrickým či plynovým pohonem, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50 % podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na využití tepla z odpadní vody*
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015.
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek.
 

Podoblast podpory C.7 – Podpora na využití tepla z odpadní vody*

O podporu v této podoblasti je možné žádat pouze současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo jiným opatřením z oblasti podpory C. Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Max. však 15 000 Kč na jeden dům.
 
V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:
 
Objemový průtok min. 8 litrů/minutu;
Teplota studené vody min. 8°C;
Teplota okolí v rozsahu 18-25°C;
Teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39°C.
 
Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.
 

2) Hlavní změny v NZÚ ve 2. výzvě pro stávající bytové domy v Praze

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ - bytové domy zahrnuje následující oblasti podpory:
 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na využití tepla z odpadní vody*
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru
Zahájení příjmu žádostí: 15. března 2016.
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek.
 

Podpora na využití tepla z odpadní vody*

V kombinaci s jiným opatřením je možné žádat také o podporu na instalaci zařízení využívajících teplo z odpadní vody. Je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na bytovou jednotku vybavenou decentrálním systémem, popř. napojenou na centrální systém.
 

3) Dotace na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Výzva je kontinuální - není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. prosince 2021 nebo vyčerpáním alokace, která činí 100 milionů korun.
 
Dotaci je možné získat na výstavbu kvalitního ekologicky šetrného bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností na území celé České republiky, který splní podmínky programu. Poskytována je fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu. Současně je možné žádat o dotaci také na výstavbu zelených střech (až 500 Kč/m2), využívání tepla z odpadní vody (až 5 000 Kč na bytovou jednotku), zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy (až 70 000 Kč). Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň 15 % z celkových výdajů na výstavbu bytového domu. Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 9. ledna 2017.
 
vyrobilo NetAction.cz