Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

Kdo může o podporu zažádat:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na pevná paliva ve vlastnictví fyzických osob, které mají možnost získat podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.

Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti, současně v případě realizace opatření v oblasti podpory A svépomocí a instalace stínicí techniky musí být rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů po 1. září 2018 včetně.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Podoblasti C.1 a C.2 - Výměna zdrojů tepla

V těchto podoblastech podpory je podporována výměna:

 • kotlů na pevná paliva, nedosahujících parametrů pro 3. třídu dle ČSN EN 303-5:2013, za tepelná čerpadla;
 • lokálních topidel sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, za tepelná čerpadla;
 • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Podmínky podoblastí podpory C.1 a C.2

 • Na opatření v podoblasti C.1 je možno žádat výhradně současně s opatřením z oblasti podpory A.
 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění.
 • Podpora se neposkytuje na pořízení kotlů určených na spalování pevných fosilních paliv a nedřevní biomasy, a to i v případě kotlů umožňujících spalování více druhů paliv (tzv. kombinovaných kotlů).
 • Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na pevná paliva ve vlastnictví fyzických osob, které mají možnost získat podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“.
 • Při doložení dokončení realizace musí žadatel stvrdit čestným prohlášením, že zajistil ekologickou likvidaci původního zdroje tepla (s výjimkou elektrokotlů nebo jiných elektrických zdrojů, které jsou nově zapojeny jako bivalentní zdroj pro tepelné čerpadlo) a že zajistil provedení všech předepsaných zkoušek a revizí (včetně revize spalinové cesty, je-li relevantní).
 • V případě, že jsou v předmětném rodinném domě instalovány další kotle na pevná paliva, které nejsou hlavními zdroji tepla a zároveň nedosahují parametrů pro 3. třídu dle ČSN EN 303-5:2013, je žadatel povinen provést jejich ekologickou likvidaci nejpozději do doby doložení dokumentu prokazující dokončení realizace podporovaného opatření.

C. 1. – Výměna zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (spolu se zateplením)

Podoblast podpory Typ zdroje Výše dotace v Kč
C. 1.5 Tepelné čerpadlo voda-voda 100 000
C. 1.6 Tepelné čerpadlo země-voda 100 000
C. 1.7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000

C. 2. – Výměna zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez zateplení)

Podoblast podpory Typ zdroje Výše dotace v Kč
C. 2.5 Tepelné čerpadlo voda-voda 80 000
C. 2.6 Tepelné čerpadlo země-voda 80 000
C. 2.7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 60 000

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1b), 2b), 3 a 5 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Přehled našich registrovaných výrobků včetně SVT kódů naleznete níže.

Soubory ke stažení

SVT kódy tepelných čerpadel PZP [294kB, pdf]
DOTACE s námi NEKONČÍ! [659kB, pdf]

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.