Dotace pro veřejné budovy

Dotace pro veřejné budovy

Dotace pro veřejné budovy

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 2. 3. 2020 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Žádosti o podporu budou přijímány od 2. března 2020 (9:00) do 2. března 2021 (20:00).

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve

výši 2 000 000 000 Kč.

Popis podporovaných aktivit:

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:

 • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.

b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.

Hlavní cílové skupiny:

Vlastníci veřejných budov.

Cílová území:

Území celé České republiky.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Určení výše podpory:

Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti

na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:

 • realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build,
 • kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření.

V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 – 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

V případě realizace nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní výše podpory 30 % ze způsobilých výdajů projektu, max. však do výše 50 mil. Kč.

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.