Nová zelená úsporám pro bytové domy

Nová zelená úsporám pro bytové domy

31/05/2019

Bytové domy

První výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy zahrnuje následující oblast podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace

Alokace finančních prostředků: 500 000 000 Kč

Kdo může o podporu zažádat:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 10 mil. Kč.
 4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.
 5. Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Podmínky oblasti podpory A

 • podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.
 • v případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu nebo je na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je žadatel povinen provést jeho výměnu za nový zdroj splňující požadavky Programu nebo provést napojení na systém centrálního zásobování teplem.
 • při doložení ukončení realizace podporovaného opatření musí žadatel doložit protokol o provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy nebo o topné zkoušce prokazující, že bylo provedeno seřízení regulačních armatur dle projektu pro změněné tepelně-technické vlastnosti obálky budovy po provedení opatření, popř. stanovisko projek­tanta prokazující, že úpravu nastavení není nutné provádět.
 • realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způso­bilostí pro provádění prací daného typu.
 • v oblasti podpory A je možné podávat pouze takové žádosti, u nichž vypočítaná podpora na navrhovaná opatření činí nejméně 50 000 Kč.
 • podpora se poskytuje pouze na opatření realizovaná na bytových domech na území hl. m. Prahy.

V případě výměny zdrojů, instalace solárních systémů či systémů nuceného větrání se zpětným získáváním vzduchu se výše dotace odvíjí od velikosti domu (od počtu bytových jednotek) a od typu podporovaného zdroje/systému. Podpora je přidělována formou fixní dotace na bytovou jednotku.

Maximální výše podpory na vyměňované zdroje:

Typ zdroje Výše dotace v Kč / b. j.
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 20 000
Tepelné čerpadlo voda-voda 25 000
Tepelné čerpadlo země-voda 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda 15 000
Plynový kondenzační kotel 5 000

Podporována budou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14511, budou dosahovat, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Min. topný faktor
Vzduch-voda A2/W35 3,1
Země-voda B0/W35 4,3
Voda-voda W10/W35 5,1

Podporována budou pouze tepelná čerpadla zapojená do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje.

Soubory ke stažení

SVT kódy tepelných čerpadel PZP [294kB, pdf]
DOTACE s námi NEKONČÍ! [659kB, pdf]

Napište nám Váš dotaz rádi vyřídíme.

Položky označené * jsou povinné


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete naší společnosti , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.